IT Infrastructure
Product & Solution


ถ้าจะเปรียบเทียบการวางระบบ Information Technology ใน Office หรือสำนักงานกับการสร้างบ้านนั้น IT Infrastructure คือการให้สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญมาออกแบบวางโครงสร้างของบ้านนั่นเอง ว่าอะไรควรจะอยู่ตรงไหน เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวบ้าน และเพื่อความสะดวกในการใช้งานและความปลอดภัยของทุกคนในบ้าน

พูดกันง่ายๆ IT Infrastructure คือ

งานออกแบบโครงสร้างระบบ ITภายในองค์กรนั่นเอง ซึ่งการออกแบบด้านระบบITให้กับองค์กรนั้น เป็นงานที่จำเป็นจะต้องอาศัยผู้ที่ชำนาญเฉพาะทางจริงๆ ถึงจะออกแบบมาได้ครอบคลุมและตอบโจทย์ด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้งานของทุกๆ คนในองค์กร จึงเรียกได้ว่าสิ่งนี้เป็นหัวใจสำคัญของงาน IT เลยทีเดียว

ส่วนประกอบของงาน
IT Infrastructure คืออะไรบ้าง

งานด้าน IT Infrastructure จะมีด้วยกันหลายด้าน
แต่หลักๆแล้วก็จะแบ่งเป็นงานด้านต่างๆดังนี้

1. งานด้านการติดตั้งและวางระบบ PC Server

2. งานด้านการติดตั้งและวางระบบ Networking System

3. งานด้านการสร้างและการจัดการ Data Center
ครอบคลุมไปยังส่วนของการจัดซื้อจัดหาและเลือกใช้ระบบ Data Storage นอกจากนั้นยังต้องมีการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการ(OS)/ระบบปฎิบัติการเสมือน (VM), การ Backup/Archieve ข้อมูลและเรื่องของการดูแล Database ด้วย

4. งานด้าน System/Data/Network Security
หรือการออกแบบและดูแลระบบรักษาความปลอดภัยด้าน IT 
(Firewall, Anti-Virus, DDos and etc) ให้กับองค์กรซึ่งคุณจะเห็นว่าองค์ประกอบงานด้านต่างๆ ของ IT Infrastructure คือสิ่งที่ครอบคลุมเรื่องไอทีทั้งหมดขององค์กร ตั้งแต่เริ่มออกแบบ สร้างระบบ ไปจนกระทั่งสร้างระบบเสร็จก็ยังมีการดูแลบริหารจัดการให้ด้วย จึงเรียกว่ามีความสำคัญอย่างมาก และเป็นสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เลย