Smart Solution
Product & Solution


ไทยแลนด์ 4.0 เป็นนโยบายที่รัฐบาลไทยเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มขีดความให้บุคลากร ภาครัฐ และภาคธุรกิจของไทย สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ไปควบคู่กับการสร้างพันธมิตรกับต่างประเทศ เพื่อสร้างการพัฒนาและความร่วมมือที่ดีไปพร้อมกัน ด้วยเหตุนี้

Digital Transformation จึงเป็นวิธีการที่สำคัญ

เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ทันสมัย รวดเร็ว และเกิดผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในนวัตกรรมและเทคโนโลยีนี้ก็คือ

Smart Pole Solution

คือระบบเสาอัจฉริยะที่ได้รวมเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยและจำเป็นสำหรับอำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยให้กับหน่วยงาน, Community หรือเมืองใหญ่ที่ต้องการเทคโนโลยีมาช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

พร้อมกันนี้ยังช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ยุค Smart City ด้วยระบบอัจฉริยะต่างๆ เช่น ระบบ Smart lighting, ระบบ Weather Sensor, ระบบ Video Surveillance (CCTV), ระบบ EV Charger Station, ระบบ Wi-Fi hotspot, ระบบ Digital Signage Display เป็นต้น โดยสามารถประยุกต์ให้ใช้งานได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ได้

• Smart Pole
• Smart Building & Smart City
• Smart Workplace
• Smart Command Counter
• Smart Security
• Smart Energy

Smart School

คือระบบอัจฉริยะที่สามารถใช้ภายในสถานศึกษาได้ในทุกระดับ ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ โดยจะมีระบบที่น่าสนใจ เช่น

Smart Classroom
หรือห้องเรียนอัจฉริยะ คือห้องเรียนถูกปรับแต่ง และติดตั้งเทคโนโลยีการเรียนการสอน ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอนให้สมบูรณ์มากขึ้น เป้าหมายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนั่นเองห้องเรียนอัฉริยะ จะเน้นการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิตอล เทคโนโลยีที่ทันสมัย, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, Software ที่ถูกพัฒนามาโดยเฉพาะ, ระบบเสียง และระบบการมองเห็นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้จะทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ให้แก่นักเรียนทุกๆคนอย่างเท่าเทียม

Smart Parking for School
เป็นระบบจอดรถที่รวมเอาระบบการ check ตัวผู้ปกครองและรถที่จะมารับได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งยังสามารถทำให้ระบบ Traffic Management ในสถานศึกษาดีขึ้นอีกด้วย

Smart Factory

เป็นการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีเครื่องจักรต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ IoT (Internet of Things) เข้ามาเพื่อบริหารจัดการภายในโรงงาน เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างการทำงานที่เป็นระบบแบบอัตโนมัติ (Automation) ยกระดับคุณภาพของชิ้นงาน แต่ใช้กำลังคนที่น้อยลง

โดยผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการภายในโรงงานได้อย่างเป็นระบบ เข้าถึงได้แม้อยู่ในระยะไกล ไม่อยู่ในโรงงานก็ยังสามารถควบคุมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีปัญญาประดิษฐ์คอยประมวลผลการทำงานร่วมกับเครื่องจักร สามารถบันทึกข้อมูลสถิติต่างๆ ได้อย่างชัดเจน อย่างเช่น อุณหภูมิของเครื่องจักร อัตราและจำนวนการผลิต ชั่วโมงการทำงาน ฯลฯ ทำให้เมื่อเกิดความผิดพลาดก็สามารถที่ตรวจสอบจากชุดข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำระบบ Predictive Maintenance ได้ด้วย

Smart Pole

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Smart Building & Smart City

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Smart Workplace

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Smart Command Counter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Smart Security

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Smart Energy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.